Ceralbin page image

Ceralbin nyereményjáték szabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Instagram és Facebook nyereményjáték

Általános rendelkezések

A “Tippeld meg” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője és lebonyolítója a Ceralbin Kft. (székhely: 1065 Budapest, Lázár utca 14. a továbbiakban „Szervező”.

Promóciós mechanizmus

Időtartam: 2024. január 21-30.

Felület: Ceralbin Facebook és Instagram oldala

https://www.facebook.com/ceralbin

https://www.instagram.com/ceralbin

A Játékosok úgy vehetnek részt a Játékban, hogy követik a 2024. január 21-én a Ceralbin Instagram és Facebook oldalán kikerülő posztban leírt lépéseket: a felhívásnak megfelelően kommentelnek legalább az egyik posztra. A Játékban csak publikus Instagram és Facebook profillal lehet részt venni, ezzel láthatóvá válik a nevük, és részt vesznek a Játékban

Nyeremény

A játék végén 5 nyertest sorsolunk, aki megnyerik a Ceralbin legújabb termékét A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse. Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

Részvételi feltételek

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Instagram és Facebook profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel az 1. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

Tilos bármely olyan komment írása, kép küldése, mely:

 • § Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

 • § Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.

 • § Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

 • § Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.

 • § A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.

 • § Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

 • § Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

 • § Bevételi adatokat tesz közzé.

 • § Erőszakos, erőszakot ábrázol.

 • Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

Kizárások

 • A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Ceralbin vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 • A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi Ceralbin Instagram és Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

 • A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Ceralbin Instagram és Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.

 • A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti privát üzenet formájában a Ceralbin Instagram és Facebook oldalán keresztül. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

 • A Szervező jogosult kizárni azt a Játékost, aki:

  • a regisztráció során szándékosan valótlan adatokat adott meg

  • az Akcióban tisztességtelen módon, a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megsértésével/megkerülésével próbál meg részt venni.

 • Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

A játék időtartama

dátum: 2024. január 21. 12.00-2024. január 30. 24.00

A nyertesek kiválasztása

 • A 2. pontban részletezett feltételeket teljesítő résztvevők között sorsoljuk ki a 3. pontban részletezett nyereményt.

 • A nyeremény a játék lezárása után, 2024. január 31. kerül kisorsolásra. Az eredményhirdetés ezt követően a játékra felhívó poszt alatt komment formájában, a nyertes megjelölésével történik.

A nyeremények és a díjak átvételének feltételei

 • A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

 • A nyertesekkel keresztül felvesszük a kapcsolatot. A nyertes a nyereményét postai úton kapja meg.

 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. Ezen kívül a nyerteseknek a kiválasztást követően 5 munkanapon belül kell visszajelezniük a nyereménnyel kapcsolatban. Visszajelzés hiányában a határidő lejárta után új nyertest sorsolunk.

 • A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóg részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

Adatkezelés

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: Ceralbin Kft.

Játékos: aki kommentel a nyereményjáték mechanizmusának megfelelően Ceralbin Kft Instagram és Facebook oldalán meghirdetett posztra. Az adatkezelés weboldalakat nem érint. A játékosok email címét a sorsoláson kívül más célra nem használja fel az Adatkezelő, és harmadik félnek nem adja tovább.

 • Az adatkezelés céljai és jogalapja, a kezelt adatok köre: a Sorsolás lebonyolítása, amely az alábbiakat foglalja magában:

  • Regisztráció a Sorsolásban való részvétel érdekében

  • Kapcsolattartás a Sorsolás során

  • Sorsolás

  • Részvételi jogosultság ellenőrzése

 • Kezelt adatok köre: kapcsolattartás céljából megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

 • Az adatok kezelésének, megőrzésének időtartama:

 • Adatkezelő az adatokat a kezdéstől a Nyeremények átadásáig kezeli. Ezt követően törli a kapcsolattartási adatbázist.

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az EU Általános Adatédelmi Rendeletének fogalomrendszerével egyeznek meg.

 • Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – előírásainak megfelelően kezeli.

 • A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.

 • Adattovábbítás: A hozzájárulással az Érintett engedélyt ad az Adatkezelőnek arra, hogy megadott személyes adatait a Ceralbin számára a 4. pontban meghatározott célból továbbítsa.

 • Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím)

 • Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

 • Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

 • Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, a marketing@ceralbin.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

 • A Pályázó az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: marketing@ceralbin.hu illetve postacímen: 1065 Budapest Lázár utca 14. A játékkal kapcsolatban további felvilágosítást Ceralbin instagram és Facebook oldalán adunk.

Felelősség kizárása

 • A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

 • Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 • Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

 • A résztvevők adatait nem az Instagram kezeli, a vetélkedőt az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az posztjátékkal kapcsolatban az Instagram mindennemű felelőssége kizárt.

 • A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más instagram felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

 • A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

 • A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

 • A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok Ceralbin Instagram és Facebook oldalon értesülhetnek.

 • A játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.